Voorwaarden Kunstuitleen

REGLEMENT VOOR ABONNEES

Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) NH, hierna genoemd Kunstuitleen Kranenburgh

 

HET ABONNEMENT
1.     Aanmelding als abonnee voor één of meerdere abonnementen kan op elk willekeurig moment plaatsvinden.

2.     Aanmelding als abonnee vóór de 16e in enige maand wordt geacht te zijn geschied met ingang van de eerste van diezelfde maand, aanmelding ná de 15e met ingang van de volgende maand.

3.     Kunstuitleen Kranenburgh kent abonnementen met spaartegoed. Daarvoor worden verschillende tarieven gehanteerd, die jaarlijks opnieuw mogen worden vastgesteld.

4.     Wijziging van het abonnement is te allen tijde mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3.

5.     De aanmelding als abonnee geschiedt door inschrijving. Hierbij ondertekent de abonnee een inschrijfformulier en ontvangt hiervan een exemplaar.

 

DE BETALING

6.     De abonnementsgelden worden elke maand middels een automatische incasso van de rekening van de abonnee afgeschreven. Hiertoe tekent de abonnee bij inschrijving een machtiging.

HET SPAARTEGOED

7.     Van de abonnementsgelden wordt 40% als spaartegoed op naam van de abonnee gereserveerd door Kunstuitleen Kranenburgh.

8.     Het opgebouwde spaartegoed kan uitsluitend aangewend kan worden voor de aankoop van een kunstwerk. Het wordt niet uitbetaald aan de abonnee.

9.     Als de abonnee tijdelijk geen kunst leent, wordt het abonnement omgezet in een spaarabonnement. De abonnee betaalt dan een bedrag van € 5 per maand, dat geheel wordt bijgeschreven aan het spaartegoed. De abonnee blijft wel actief lid waardoor het spaartegoed wordt behouden.

10.  Het spaartegoed kan door de abonnee uitsluitend worden besteed voor het aankopen van werken waarover Kunstuitleen Kranenburgh de beschikking heeft.

11.  Na het beëindigen van het abonnement kan een eventueel aanwezig spaartegoed binnen een termijn van maximaal 2 jaar worden besteed, ingeval van overlijden of faillissement van de abonnee door diens rechtsopvolgers. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het spaartegoed aan Kunstuitleen Kranenburgh.

 

LENEN EN INLEVEREN VAN WERK

12.  De hoogte van het abonnementsgeld wordt elke keer opnieuw vastgesteld aan de hand van de waarde van het geleende werk.

13.  Bij inlevering van geleende werken kan alleen dán een nieuw werk meegenomen worden, als het abonnementsgeld over de lopende periode is betaald.

14.  De leenperiode is onbeperkt, tenzij de kunstenaar zijn werk terug eist of er een koper is voor het geleende werk. De abonnee heeft dan nog wel recht op aankoop van het werk, tegen de vastgestelde prijs. Als hij afziet van koop dient de abonnee het werk binnen twee maanden te retourneren.

15.  De te lenen werken worden door Kunstuitleen Kranenburgh afgegeven na ondertekening van een nieuw uitleenformulier door de abonnee.

16.  De abonnee verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar Kunstuitleen Kranenburgh. Het transport van kunstwerken geschiedt voor rekening en risico van de abonnee.

 

AANSPRAKELIJKHEID

17.  De abonnee is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het kunstwerk en/of van de lijst en het glas, en voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat hij het kunstwerk leent. Schade bij vermissing is 100% van de verkoopprijs.

18.  Eventuele schade kan worden verrekend met het spaartegoed.

 

 

19.    De abonnee is verplicht de werken: - niet in directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving te plaatsen of te bewaren; - buiten direct zonlicht te houden; - op een verantwoorde, deugdelijke manier op te hangen of te plaatsen.

20.     De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van geleende werken Kunstuitleen Kranenburgh hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, doch uiterlijk binnen 7 dagen. Dit dient vergezeld te gaan van de toedracht, duidelijke foto(‘s) en/of situatieschets. Bij niet tijdig of volledig melden, zoals hiervoor vermeld, is de gehele schade voor abonnee.

21.     Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van geleende werken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

22.     De abonnee is verplicht Kunstuitleen Kranenburgh onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele beslaglegging op abonnementhouders roerende of onroerende zaken of op de geleende kunstwerken; van zijn faillissement, zijn aanvraag om surséance van betaling dan wel ondercuratelestelling, of zijn voornemen om Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. Kunstuitleen Kranenburgh heeft, in geval zich één of meerdere van bovengemelde omstandigheden voordoen, het recht onmiddellijke teruggave van geleende kunstwerken te eisen.

 

DE AANKOOP VAN KUNSTWERKEN

23.     Alle werken waarover Kunstuitleen Kranenburgh beschikt kunnen worden aangekocht (met uitzondering van werken uit gemeentelijk bezit). Echter, indien een werk is uitgeleend heeft degene die het leent eerste recht van koop.

24.     Werk kan tegen contante- of pinbetaling door de abonnee worden gekocht, onder eventuele verrekening met aanwezig spaartegoed. Eigendom van het werk gaat pas over op de abonnee als deze het volledige bedrag voor het werk heeft betaald.

25.     De prijzen van de werken zijn op de achterkant daarvan aangebracht. De prijs wordt vastgesteld door de kunstenaar. De kunstenaar kan de prijs (jaarlijks) wijzigen.

 

BEËINDIGEN VAN HET ABONNEMENT

26.     Beëindiging van het abonnement kan slechts plaatsvinden indien het geleende werk is teruggebracht of aangekocht.

27.     Het abonnement eindigt door:

  • (schriftelijke) opzegging door de abonnee met een opzegtermijn van een maand;
  • faillissement van de abonnee.

28.  Kunstuitleen Kranenburgh behoudt zich het recht voor een abonnement eenzijdig op te zeggen indien de abonnee ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van geleend werk, dan wel bij betaling van abonnementsgelden, alsmede bij het opzettelijk of onopzettelijk beschadigen van geleende of te lenen kunstwerken. Zolang het werk niet is ingeleverd blijft abonnee abonnementsgeld verschuldigd tot de periode dat werk is ingeleverd. Eventueel worden de openstaande facturen verrekend met het opgebouwde spaartegoed.

 

DIVERSEN

29.  De abonnee is verplicht Kunstuitleen Kranenburgh van adreswijzigingen in kennis te stellen, alsmede van wijzigingen van bankrekening waarvoor een incassomachtiging is afgegeven.

30.  Indien de abonnee na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met het voldoen aan op hem/haar rustende financiële verplichtingen kan naast het nemen van in de wet toegestane maatregelen, verrekening met het spaartegoed (indien aanwezig) plaatsvinden.

31.  Alle kosten verbonden aan invordering, veroorzaakt door het in gebreke blijven van de abonnee zijn voor rekening van de abonnee. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van de waarde van het geleende werk met een minimumbedrag van € 25.

32.  Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de abonnee zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.

33.  Inhoudelijke wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, zullen aan alle abonnees worden toegezonden.